10 فروردین

شرف الشمس

زمان شرف الشمس

زمان شرف الشمس

زمان شرف الشمس چه روزی و چه ساعتی هست ؟

این سوال ذهن خیلی از مسلمانان را مشغول کرده است و هیچ منبع علمی برای آن نیست و هر وبسایت و منبعی یک ساعت خاصی را بدون هیچ استدلالی بیان میکند . شاید شما شنیده باشید که از ۱۱ صبح تا ۱۱ شب هست اما این زمان کاملا اشتباه است .

در این مقاله ما سعی میکنیم با الفاظی ساده برای شما توضیح دهیم که شرف الشمس کی هست و چرا و این سوال را یک بار برای همیشه از ذهنتان پاک کنیم

شرف الشمس

به گزارش سایت سایت شرف الشمس زمان شرف الشمس ۱۳۹۷ از نوزده فروردین ساعت ۱۷ و ۱۹ دقیقه و ۴ ثانیه تا بیست فروردین ساعت ۱۷ و ۱۵ دقیقه و ۷ ثانیه میباشد

محاسبه علمی زمان شرف الشمس:

هر سال شمسی تشکیل شده از دوازده برج شمسی است که هر برج شمسی به میانگین سی قوس شمسی تقسیم میگردد که در اصطلاح عامیانه به برج شمسی ماه گفته میشود و به قوس شمسی روز که این اصطلاح ها نادرست است چون کلمه ماه مبنای اندازه گیری ماه قمری هست که معیار ان چرخش ماه به دور زمین است نه زمین به دور خورشید و  کلمه روز هم معیار اندازه گیری صحیح نمیباشد زیرا مبنای سال ها و زمان های نجومی کل کره زمین میباشد و نه فقط کشور ایران زیرا وقتی در کشور ایران روز است در ان طرف کره زمین شب هست و معیار قوس خورشیدی چرخش کل کره زمین هست برای همین سال در ساعات متفاوتی تحویل میگردد .

هر قوس خورشیدی ۲۴ ساعت قرارداد شده ولی ۲۴ ساعت کامل نیست و در واقع ۲۳ ساعت و ۵۶ دقیقه و ۳ ثانیه میباشد که با این حساب هر روز ۳ دقیقه و ۵۷ ثانیه کم میاورد و به عبارتی هر ۴ سال یک روز کم می اورد و ان سال را سال کبیسه نام گزاری میکنند و یک روز به ان سال اضافه میشود

همان طور که میدانید در کتاب شیخ بهایی برای نوشتن دعای شرف الشمس زمانی که روایت شده قوس ۱۹ برج حمل است

در جدول زیر زمان هر قوس را آورده ایم

قوستاریخزمان ورودزمان خروج
اول برج حمل۱/۱/۱۳۹۷یک فروردین ساعت ۱۷ و ۳۰ دقیقه و۱۰ ثانیهدو فروردین ساعت ۱۸ و ۲۶ دقیقه و۱۳ ثانیه
دوم برج حمل۲/۱/۱۳۹۷دو فروردین ساعت ۱۸ و ۲۶ دقیقه و۱۳ ثانیهسه فروردین ساعت ۱۸ و ۲۲ دقیقه و ۱۶ ثانیه
سوم برج حمل۳/۱/۱۳۹۷سه فروردین ساعت ۱۸ و ۲۲ دقیقه و ۱۶ ثانیهچهار فروردین ساعت ۱۸ و ۱۸ دقیقه و ۱۹ ثانیه
چهارم برج حمل۴/۱/۱۳۹۷چهار فروردین ساعت ۱۸ و ۱۸ دقیقه و ۱۹ ثانیهپنج فروردین ساعت ۱۸ و ۱۴ دقیقه و ۲۲ ثانیه
پنجم برج حمل۵/۱/۱۳۹۷پنج فروردین ساعت ۱۸ و ۱۴ دقیقه و ۲۲ ثانیهشش فروردین ساعت ۱۸ و ۱۰ دقیقه و ۲۵ ثانیه
ششم برج حمل۶/۱/۱۳۹۷شش فروردین ساعت ۱۸ و ۱۰ دقیقه و ۲۵ ثانیههفت فروردین ساعت ۱۸ و ۶ دقیقه و ۲۸ ثانیه
هفتم برج حمل۷/۱/۱۳۹۷هفت فروردین ساعت ۱۸ و ۶ دقیقه و ۲۸ ثانیههشت فروردین ساعت ۱۸ و ۲ دقیقه و ۳۱ ثانیه
هشتم برج حمل۸/۱/۱۳۹۷هشت فروردین ساعت ۱۸ و ۲ دقیقه و ۳۱ ثانیهنه فروردین ساعت ۱۷ و ۵۸ دقیقه و ۳۴ ثانیه
نهم برج حمل۹/۱/۱۳۹۷نه فروردین ساعت ۱۷ و ۵۸ دقیقه و ۳۴ ثانیهده فروردین ساعت ۱۷ و ۵۴ دقیقه و ۳۷ ثانیه
دهم برج حمل۱۰/۱/۱۳۹۷ده فروردین ساعت ۱۷ و ۵۴ دقیقه و ۳۷ ثانیهیازده فروردین ساعت ۱۷ و ۵۰ دقیقه و ۴۰ ثانیه
یازدهم برج حمل۱۱/۱/۱۳۹۷یازده فروردین ساعت ۱۷ و ۵۰ دقیقه و ۴۰ ثانیهدوازده فروردین ساعت ۱۷ و ۴۶ دقیقه و ۴۳ ثانیه
دوازدهم برج حمل۱۲/۱/۱۳۹۷دوازده فروردین ساعت ۱۷ و ۴۶ دقیقه و ۴۳ ثانیهسیزده فروردین ساعت ۱۷ و ۴۲ دقیقه و ۴۶ ثانیه
سیزدهم برج حمل۱۳/۱/۱۳۹۷سیزده فروردین ساعت ۱۷ و ۴۲ دقیقه و ۴۶ ثانیهچهارده فروردین ساعت ۱۷ و ۳۸ دقیقه و ۴۹ ثانیه
چهاردهم برج حمل۱۴/۱/۱۳۹۷چهارده فروردین ساعت ۱۷ و ۳۸ دقیقه و ۴۹ ثانیهپانزده فروردین ساعت ۱۷ و ۳۴ دقیقه و ۵۲ ثانیه
پانزدهم برج حمل۱۵/۱/۱۳۹۷پانزده فروردین ساعت ۱۷ و ۳۴ دقیقه و ۵۲ ثانیهشانزده فروردین ساعت ۱۷ و ۳۰ دقیقه و ۵۵ ثانیه
شانزدهم برج حمل۱۶/۱/۱۳۹۷شانزده فروردین ساعت ۱۷ و ۳۰ دقیقه و ۵۵ ثانیههفده فروردین ساعت ۱۷ و ۲۶ دقیقه و ۵۸ ثانیه
هفدهم برج حمل۱۷/۱/۱۳۹۷هفده فروردین ساعت ۱۷ و ۲۶ دقیقه و ۵۸ ثانیههجده فروردین ساعت ۱۷ و ۲۳ دقیقه و ۱ ثانیه
هجدهم برج حمل۱۸/۱/۱۳۹۷هجده فروردین ساعت ۱۷ و ۲۳ دقیقه و ۱ ثانیهنوزده فروردین ساعت ۱۷ و ۱۹ دقیقه و ۴ ثانیه
نوزدهم برج حمل۱۹/۱/۱۳۹۷نوزده فروردین ساعت ۱۷ و ۱۹ دقیقه و ۴ ثانیهبیست فروردین ساعت ۱۷ و ۱۵ دقیقه و ۷ ثانیه

حال میتوانید با اطمینان دعای شرف الشمس خود را در تاریخ ۱۹فروردین ساعت  ساعت ۱۷ و ۱۹ دقیقه و ۴ ثانیه تا ۲۰ فروردین ساعت بیست فروردین ساعت ۱۷ و ۱۵ دقیقه و ۷ ثانیه که زمان شرف الشمس است حکاکی کنید

فرق برج و صورت فلکی

صورت فلکی : به مجموعه ای از کواکب نزدیک به هم گفته میشود که با خطوطی فرضی بهم وصل شده و شکل خاصی را بوجود می آورند و به نام همان شکل هم نامیده میشود

برج فلکی : هر سال کره زمین یک دور کامل به دور خورشید میگردد این گردش به دوازده قسمت تقسیم میگردد که ماههای ما را به وجود میاورد که از نظر شمارش نجومی به شرح زیر است 

 1. برج حمل : (قوچ) قوچ – بره – گوسفند – گوسپند
 2. برج ثور : (گاو نر) گاو – گاو نر
 3. برج جوزا : (دوپیکر) دوپیکر – توأمان – زُروان
 4. برج سرطان : (خرچنگ) خرچنگ – چنگار
 5. برج اسد : (شیر) شیر یا شیر بزرگ – اسد اکبر – شیراختر
 6. برج سنبله : (خوشه) خوشه – دوشیزه – عذرا – آناهیتا
 7. برج میزان : (ترازو) ترازو
 8. برج عقرب : (کژدم) کژدم – گژدم
 9. برج قوس : (کمان) کمان – کماندار – کمانگیر – آرش – آرش کمانگیر – رامی – نیماسپ
 10. برج جدی : (بزغالهٔ نر) بزغاله – بز – بز دریایی – کُریشک
 11. برج دلو : (آب‌کش) آب‌کش – آبریز – بُرز – ساکب الماء
 12. برج حوت : (ماهی) ماهی یا دوماهی – سمکهالشمالیه

دلیل این نام گزاری این بوده که در قدیم هر کدام از بروج بر صورت آسمانی آن برج منطبق بوده , یعنی در برج حمل شما صورت حمل را هم نیز در آسمان میتوانستید مشاهده کنید ولی همان طوری که میدانید خورشید هم در کهکشان راه شیری در گردش است و در حال حاضر صورت حمل دیگر بر برج حمل منطبق نیست

اشتباهی که من به دفعات دیده ام این بوده که بعضی افراد صورت فلکی را با برج فلکی قاطی میکنند

باید بدانید که دستوری که از شرف الشمس رسیده این است که در قوس ۱۹ برج حمل حکاکی شود نه در صورت فلکی حمل , پس حواستون جمع باشه اگر با این شبهه مواجه شدید بدانید چطور جواب بدید برای درک بهتر فرق بین صورت فلکی و برج فلکی میتوانید مقاله کاملی که در این باره تهیه شده است از سایت silver95.com  بخوانید

 

در جدول زیر نام برج‌ها به همراه ماه معادل در سال خورشیدی آمده است , ستون تاریخهای نجومی روزهایی را مشخص می‌کند که خورشید بطور میانگین در داخل هر برج قرار می‌گیرد

 

برجنمادِ

برج

نام لاتینماه‌های

خورشیدی

طول زمانی

[۱]d: h:m

ساعت حلولتاریخ‌های اعتدالی

(خورشیدی)[۲]

تاریخ‌های اعتدالی

(در بیشتر سال‌ها)

تاریخ‌های نجومی

(میلادی سال ۲۰۱۱)[۳]

حَمَل20px Aries symbol زمان شرف الشمس در سال ۹۷Ariesفروردین۳۰:۱۱:۰۰۱۷ و ۱۹ دقیقه ۱ فروردین(مبدا)۱ فروردین – ۳۱ فروردین۲۱ مارس – ۲۰ آوریل۱۵ آوریل – ۱۵ مه
ثور20px Taurus symbol زمان شرف الشمس در سال ۹۷Taurusاردیبهشت۳۰:۲۳:۰۶۱۰:۵۸ روز ۳۱ فروردین۱اردیبهشت-۳۱اردیبهشت۲۱ آوریل – ۲۱ مه۱۶ مه – ۱۵ ژوئن
جوزا20px Gemini symbol زمان شرف الشمس در سال ۹۷Geminiخرداد۳۱:۰۷:۵۴۱۰:۰۳ روز ۳۱ اردیبهشت۱ خرداد – ۳۱ خرداد۲۲ مه – ۲۱ ژوئن۱۶ ژوئن – ۱۵ ژوئیه
سرطان20px Cancer symbol زمان شرف الشمس در سال ۹۷Cancerتیر۳۱:۱۰:۵۲۱۷:۵۶ روز ۳۱ خرداد۱ تیر – ۳۱ تیر۲۲ ژوئن – ۲۲ ژوئیه۱۶ ژوئیه – ۱۵ اوت
اسد20px LeoLion symbol زمان شرف الشمس در سال ۹۷Leoمرداد۳۱:۰۷:۰۵۰۴:۴۹ روز ۱ مرداد۱ مرداد – ۳۱ مرداد۲۳ ژوئیه – ۲۲ اوت۱۶ اوت – ۱۵ سپتامبر
سنبله20px Virgo symbol زمان شرف الشمس در سال ۹۷Virgoشهریور۳۰:۲۱:۴۰۱۱:۵۶ روز ۱ شهریور۱ شهریور – ۱ مهر۲۳ اوت – ۲۳ سپتامبر۱۶ سپتامبر – ۱۵ اکتبر
میزان20px Libra symbol زمان شرف الشمس در سال ۹۷Libraمهر۳۰:۰۹:۲۳۰۹:۳۷ روز ۱ مهر۲ مهر – ۱ آبان۲۴ سپتامبر – ۲۳ اکتبر۱۶ اکتبر – ۱۵ نوامبر
عقرب20px Scorpio symbol زمان شرف الشمس در سال ۹۷Scorpiusآبان۲۹:۲۱:۳۶۱۹:۰۳ روز ۱ آبان۲ آبان – ۱ آذر۲۴ اکتبر – ۲۲ نوامبر۱۶ نوامبر – ۱۵ دسامبر
قوس20px Sagittarius symbol زمان شرف الشمس در سال ۹۷Sagittariusآذر۲۹:۱۳:۲۰۱۶:۴۲ روز ۱ آذر۲ آذر – ۳۰ آذر۲۳ نوامبر – ۲۱ دسامبر۱۶ دسامبر – ۱۴ ژانویه
جدی20px Capricorn symbol زمان شرف الشمس در سال ۹۷Capricornusدی۲۹:۱۰:۳۹۰۶:۰۶ روز ۱ دی۱ دی – ۳۰ دی۲۲ دسامبر – ۲۰ ژانویه۱۵ ژانویه – ۱۴ فوریه
دلو20px Aquarius.svg زمان شرف الشمس در سال ۹۷Aquariusبهمن۲۹:۱۴:۰۸۱۶:۴۴ روز ۳۰ دی۱ بهمن – ۳۰ بهمن۲۱ ژانویه – ۱۹ فوریه۱۵ فوریه – ۱۴ مارس
حوت20px Pisces symbol زمان شرف الشمس در سال ۹۷Piscesاسفند۲۹:۲۲:۵۸۰۶:۵۲ روز ۳۰ بهمن۱ اسفند – ۲۹ اسفند۲۰ فوریه – ۲۰ مارس۱۵ مارس – ۱۴ آوریل

خواص شرف الشمس

 

سفارش لوح کبیر شرف‌الشمس

نگارش دعای شرف‌الشمس آدابی دارد مثلا می‌بایست داخل تمام ه ها خالی باشد و هیچ خطی دو بار تکرار نشده باشد و در این حال خط گود شده باشد. بنابراین نگارش آن بر روی لوح یا سنگی کوچک کار ساده‌ای نیست.

برای علاقه‌مندانی که تمایل دارند دعای شرف‌الشمس را بر روی سنگ‌ها و انگشترهای مختلف سفارش دهند، امکان سفارش آنلاین در سایت سیلور۹۵ به آدرس www.silver95.com فراهم شده است و یا این علاقه‌مندان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر با شماره ۰۹۱۱۴۴۴۳۰۸۰ تماس حاصل کنند.

X