شرف الشمس

شرف الشمس

زمان شرف الشمس

زمان شرف الشمس

زمان شرف الشمس چه روزی و چه ساعتی هست ؟

این سوال ذهن خیلی از مسلمانان را مشغول کرده است و هیچ منبع علمی برای آن نیست و هر وبسایت و منبعی یک ساعت خاصی را بدون هیچ استدلالی بیان میکند . شاید شما شنیده باشید که از ۱۱ صبح تا ۱۱ شب هست اما این زمان کاملا اشتباه است .

در این مقاله ما سعی میکنیم با الفاظی ساده برای شما توضیح دهیم که شرف الشمس کی هست و چرا و این سوال را یک بار برای همیشه از ذهنتان پاک کنیم

شرف الشمس

به گزارش سایت سایت شرف الشمس زمان شرف الشمس ۱۳۹۷ از نوزده فروردین ساعت ۱۷ و ۱۹ دقیقه و ۴ ثانیه تا بیست فروردین ساعت ۱۷ و ۱۵ دقیقه و ۷ ثانیه میباشد

محاسبه علمی زمان شرف الشمس:

هر سال شمسی تشکیل شده از دوازده برج شمسی است که هر برج شمسی به میانگین سی قوس شمسی تقسیم میگردد که در اصطلاح عامیانه به برج شمسی ماه گفته میشود و به قوس شمسی روز که این اصطلاح ها نادرست است چون کلمه ماه مبنای اندازه گیری ماه قمری هست که معیار ان چرخش ماه به دور زمین است نه زمین به دور خورشید و  کلمه روز هم معیار اندازه گیری صحیح نمیباشد زیرا مبنای سال ها و زمان های نجومی کل کره زمین میباشد و نه فقط کشور ایران زیرا وقتی در کشور ایران روز است در ان طرف کره زمین شب هست و معیار قوس خورشیدی چرخش کل کره زمین هست برای همین سال در ساعات متفاوتی تحویل میگردد .

هر قوس خورشیدی ۲۴ ساعت قرارداد شده ولی ۲۴ ساعت کامل نیست و در واقع ۲۳ ساعت و ۵۶ دقیقه و ۳ ثانیه میباشد که با این حساب هر روز ۳ دقیقه و ۵۷ ثانیه کم میاورد و به عبارتی هر ۴ سال یک روز کم می اورد و ان سال را سال کبیسه نام گزاری میکنند و یک روز به ان سال اضافه میشود

همان طور که میدانید در کتاب شیخ بهایی برای نوشتن دعای شرف الشمس زمانی که روایت شده قوس ۱۹ برج حمل است

در جدول زیر زمان هر قوس را آورده ایم

قوستاریخزمان ورودزمان خروج
اول برج حمل۱/۱/۱۳۹۷یک فروردین ساعت ۱۷ و ۳۰ دقیقه و۱۰ ثانیهدو فروردین ساعت ۱۸ و ۲۶ دقیقه و۱۳ ثانیه
دوم برج حمل۲/۱/۱۳۹۷دو فروردین ساعت ۱۸ و ۲۶ دقیقه و۱۳ ثانیهسه فروردین ساعت ۱۸ و ۲۲ دقیقه و ۱۶ ثانیه
سوم برج حمل۳/۱/۱۳۹۷سه فروردین ساعت ۱۸ و ۲۲ دقیقه و ۱۶ ثانیهچهار فروردین ساعت ۱۸ و ۱۸ دقیقه و ۱۹ ثانیه
چهارم برج حمل۴/۱/۱۳۹۷چهار فروردین ساعت ۱۸ و ۱۸ دقیقه و ۱۹ ثانیهپنج فروردین ساعت ۱۸ و ۱۴ دقیقه و ۲۲ ثانیه
پنجم برج حمل۵/۱/۱۳۹۷پنج فروردین ساعت ۱۸ و ۱۴ دقیقه و ۲۲ ثانیهشش فروردین ساعت ۱۸ و ۱۰ دقیقه و ۲۵ ثانیه
ششم برج حمل۶/۱/۱۳۹۷شش فروردین ساعت ۱۸ و ۱۰ دقیقه و ۲۵ ثانیههفت فروردین ساعت ۱۸ و ۶ دقیقه و ۲۸ ثانیه
هفتم برج حمل۷/۱/۱۳۹۷هفت فروردین ساعت ۱۸ و ۶ دقیقه و ۲۸ ثانیههشت فروردین ساعت ۱۸ و ۲ دقیقه و ۳۱ ثانیه
هشتم برج حمل۸/۱/۱۳۹۷هشت فروردین ساعت ۱۸ و ۲ دقیقه و ۳۱ ثانیهنه فروردین ساعت ۱۷ و ۵۸ دقیقه و ۳۴ ثانیه
نهم برج حمل۹/۱/۱۳۹۷نه فروردین ساعت ۱۷ و ۵۸ دقیقه و ۳۴ ثانیهده فروردین ساعت ۱۷ و ۵۴ دقیقه و ۳۷ ثانیه
دهم برج حمل۱۰/۱/۱۳۹۷ده فروردین ساعت ۱۷ و ۵۴ دقیقه و ۳۷ ثانیهیازده فروردین ساعت ۱۷ و ۵۰ دقیقه و ۴۰ ثانیه
یازدهم برج حمل۱۱/۱/۱۳۹۷یازده فروردین ساعت ۱۷ و ۵۰ دقیقه و ۴۰ ثانیهدوازده فروردین ساعت ۱۷ و ۴۶ دقیقه و ۴۳ ثانیه
دوازدهم برج حمل۱۲/۱/۱۳۹۷دوازده فروردین ساعت ۱۷ و ۴۶ دقیقه و ۴۳ ثانیهسیزده فروردین ساعت ۱۷ و ۴۲ دقیقه و ۴۶ ثانیه
سیزدهم برج حمل۱۳/۱/۱۳۹۷سیزده فروردین ساعت ۱۷ و ۴۲ دقیقه و ۴۶ ثانیهچهارده فروردین ساعت ۱۷ و ۳۸ دقیقه و ۴۹ ثانیه
چهاردهم برج حمل۱۴/۱/۱۳۹۷چهارده فروردین ساعت ۱۷ و ۳۸ دقیقه و ۴۹ ثانیهپانزده فروردین ساعت ۱۷ و ۳۴ دقیقه و ۵۲ ثانیه
پانزدهم برج حمل۱۵/۱/۱۳۹۷پانزده فروردین ساعت ۱۷ و ۳۴ دقیقه و ۵۲ ثانیهشانزده فروردین ساعت ۱۷ و ۳۰ دقیقه و ۵۵ ثانیه
شانزدهم برج حمل۱۶/۱/۱۳۹۷شانزده فروردین ساعت ۱۷ و ۳۰ دقیقه و ۵۵ ثانیههفده فروردین ساعت ۱۷ و ۲۶ دقیقه و ۵۸ ثانیه
هفدهم برج حمل۱۷/۱/۱۳۹۷هفده فروردین ساعت ۱۷ و ۲۶ دقیقه و ۵۸ ثانیههجده فروردین ساعت ۱۷ و ۲۳ دقیقه و ۱ ثانیه
هجدهم برج حمل۱۸/۱/۱۳۹۷هجده فروردین ساعت ۱۷ و ۲۳ دقیقه و ۱ ثانیهنوزده فروردین ساعت ۱۷ و ۱۹ دقیقه و ۴ ثانیه
نوزدهم برج حمل۱۹/۱/۱۳۹۷نوزده فروردین ساعت ۱۷ و ۱۹ دقیقه و ۴ ثانیهبیست فروردین ساعت ۱۷ و ۱۵ دقیقه و ۷ ثانیه

حال میتوانید با اطمینان دعای شرف الشمس خود را در تاریخ ۱۹فروردین ساعت  ساعت ۱۷ و ۱۹ دقیقه و ۴ ثانیه تا ۲۰ فروردین ساعت بیست فروردین ساعت ۱۷ و ۱۵ دقیقه و ۷ ثانیه که زمان شرف الشمس است حکاکی کنید

فرق برج و صورت فلکی

صورت فلکی : به مجموعه ای از کواکب نزدیک به هم گفته میشود که با خطوطی فرضی بهم وصل شده و شکل خاصی را بوجود می آورند و به نام همان شکل هم نامیده میشود

برج فلکی : هر سال کره زمین یک دور کامل به دور خورشید میگردد این گردش به دوازده قسمت تقسیم میگردد که ماههای ما را به وجود میاورد که از نظر شمارش نجومی به شرح زیر است 

 1. برج حمل : (قوچ) قوچ – بره – گوسفند – گوسپند
 2. برج ثور : (گاو نر) گاو – گاو نر
 3. برج جوزا : (دوپیکر) دوپیکر – توأمان – زُروان
 4. برج سرطان : (خرچنگ) خرچنگ – چنگار
 5. برج اسد : (شیر) شیر یا شیر بزرگ – اسد اکبر – شیراختر
 6. برج سنبله : (خوشه) خوشه – دوشیزه – عذرا – آناهیتا
 7. برج میزان : (ترازو) ترازو
 8. برج عقرب : (کژدم) کژدم – گژدم
 9. برج قوس : (کمان) کمان – کماندار – کمانگیر – آرش – آرش کمانگیر – رامی – نیماسپ
 10. برج جدی : (بزغالهٔ نر) بزغاله – بز – بز دریایی – کُریشک
 11. برج دلو : (آب‌کش) آب‌کش – آبریز – بُرز – ساکب الماء
 12. برج حوت : (ماهی) ماهی یا دوماهی – سمکهالشمالیه

دلیل این نام گزاری این بوده که در قدیم هر کدام از بروج بر صورت آسمانی آن برج منطبق بوده , یعنی در برج حمل شما صورت حمل را هم نیز در آسمان میتوانستید مشاهده کنید ولی همان طوری که میدانید خورشید هم در کهکشان راه شیری در گردش است و در حال حاضر صورت حمل دیگر بر برج حمل منطبق نیست

اشتباهی که من به دفعات دیده ام این بوده که بعضی افراد صورت فلکی را با برج فلکی قاطی میکنند

باید بدانید که دستوری که از شرف الشمس رسیده این است که در قوس ۱۹ برج حمل حکاکی شود نه در صورت فلکی حمل , پس حواستون جمع باشه اگر با این شبهه مواجه شدید بدانید چطور جواب بدید برای درک بهتر فرق بین صورت فلکی و برج فلکی میتوانید مقاله کاملی که در این باره تهیه شده است از سایت silver95.com  بخوانید

 

در جدول زیر نام برج‌ها به همراه ماه معادل در سال خورشیدی آمده است , ستون تاریخهای نجومی روزهایی را مشخص می‌کند که خورشید بطور میانگین در داخل هر برج قرار می‌گیرد

 

برجنمادِ

برج

نام لاتینماه‌های

خورشیدی

طول زمانی

[۱]d: h:m

ساعت حلولتاریخ‌های اعتدالی

(خورشیدی)[۲]

تاریخ‌های اعتدالی

(در بیشتر سال‌ها)

تاریخ‌های نجومی

(میلادی سال ۲۰۱۱)[۳]

حَمَل20px Aries symbol زمان شرف الشمس در سال ۹۷Ariesفروردین۳۰:۱۱:۰۰۱۷ و ۱۹ دقیقه ۱ فروردین(مبدا)۱ فروردین – ۳۱ فروردین۲۱ مارس – ۲۰ آوریل۱۵ آوریل – ۱۵ مه
ثور20px Taurus symbol زمان شرف الشمس در سال ۹۷Taurusاردیبهشت۳۰:۲۳:۰۶۱۰:۵۸ روز ۳۱ فروردین۱اردیبهشت-۳۱اردیبهشت۲۱ آوریل – ۲۱ مه۱۶ مه – ۱۵ ژوئن
جوزا20px Gemini symbol زمان شرف الشمس در سال ۹۷Geminiخرداد۳۱:۰۷:۵۴۱۰:۰۳ روز ۳۱ اردیبهشت۱ خرداد – ۳۱ خرداد۲۲ مه – ۲۱ ژوئن۱۶ ژوئن – ۱۵ ژوئیه
سرطان20px Cancer symbol زمان شرف الشمس در سال ۹۷Cancerتیر۳۱:۱۰:۵۲۱۷:۵۶ روز ۳۱ خرداد۱ تیر – ۳۱ تیر۲۲ ژوئن – ۲۲ ژوئیه۱۶ ژوئیه – ۱۵ اوت
اسد20px LeoLion symbol زمان شرف الشمس در سال ۹۷Leoمرداد۳۱:۰۷:۰۵۰۴:۴۹ روز ۱ مرداد۱ مرداد – ۳۱ مرداد۲۳ ژوئیه – ۲۲ اوت۱۶ اوت – ۱۵ سپتامبر
سنبله20px Virgo symbol زمان شرف الشمس در سال ۹۷Virgoشهریور۳۰:۲۱:۴۰۱۱:۵۶ روز ۱ شهریور۱ شهریور – ۱ مهر۲۳ اوت – ۲۳ سپتامبر۱۶ سپتامبر – ۱۵ اکتبر
میزان20px Libra symbol زمان شرف الشمس در سال ۹۷Libraمهر۳۰:۰۹:۲۳۰۹:۳۷ روز ۱ مهر۲ مهر – ۱ آبان۲۴ سپتامبر – ۲۳ اکتبر۱۶ اکتبر – ۱۵ نوامبر
عقرب20px Scorpio symbol زمان شرف الشمس در سال ۹۷Scorpiusآبان۲۹:۲۱:۳۶۱۹:۰۳ روز ۱ آبان۲ آبان – ۱ آذر۲۴ اکتبر – ۲۲ نوامبر۱۶ نوامبر – ۱۵ دسامبر
قوس20px Sagittarius symbol زمان شرف الشمس در سال ۹۷Sagittariusآذر۲۹:۱۳:۲۰۱۶:۴۲ روز ۱ آذر۲ آذر – ۳۰ آذر۲۳ نوامبر – ۲۱ دسامبر۱۶ دسامبر – ۱۴ ژانویه
جدی20px Capricorn symbol زمان شرف الشمس در سال ۹۷Capricornusدی۲۹:۱۰:۳۹۰۶:۰۶ روز ۱ دی۱ دی – ۳۰ دی۲۲ دسامبر – ۲۰ ژانویه۱۵ ژانویه – ۱۴ فوریه
دلو20px Aquarius.svg زمان شرف الشمس در سال ۹۷Aquariusبهمن۲۹:۱۴:۰۸۱۶:۴۴ روز ۳۰ دی۱ بهمن – ۳۰ بهمن۲۱ ژانویه – ۱۹ فوریه۱۵ فوریه – ۱۴ مارس
حوت20px Pisces symbol زمان شرف الشمس در سال ۹۷Piscesاسفند۲۹:۲۲:۵۸۰۶:۵۲ روز ۳۰ بهمن۱ اسفند – ۲۹ اسفند۲۰ فوریه – ۲۰ مارس۱۵ مارس – ۱۴ آوریل

خواص شرف الشمس

 

سفارش لوح کبیر شرف‌الشمس

نگارش دعای شرف‌الشمس آدابی دارد مثلا می‌بایست داخل تمام ه ها خالی باشد و هیچ خطی دو بار تکرار نشده باشد و در این حال خط گود شده باشد. بنابراین نگارش آن بر روی لوح یا سنگی کوچک کار ساده‌ای نیست.

برای علاقه‌مندانی که تمایل دارند دعای شرف‌الشمس را بر روی سنگ‌ها و انگشترهای مختلف سفارش دهند، امکان سفارش آنلاین در سایت سیلور۹۵ به آدرس www.silver95.com فراهم شده است و یا این علاقه‌مندان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر با شماره ۰۹۱۱۴۴۴۳۰۸۰ تماس حاصل کنند.

شرف الشمس چیست ؟

شرف الشمس چیست ؟

حکاکی شرف شمس در روز قوس ۱۹ برج حمل در ساعات خاصی امکانپذیر است و عملی بسیار دقیق است نگین شرف الشمس شامل ترکیبی از قرآن و تورات و انجیل میباشد که نه تنها میان مسلمانان بلکه میان دیگر ادیان نیز محبوبیت و احترامی خاص دارد
مرحوم شیخ بهایی همین شکل را در کتاب سر المستتر نقش کامل ان را اورده است

حضرت ایت الله کاشانی شرف الشمس را جزء علوم غریبه دانسته است :

شرف الشمس از علوم غریبه است و این حروف شکل اسم اعظم است و در بعضی کتب علمای شیعه دیدم که این شکل از امیر المومنین علی (ع) میباشد و اثاری مهم از جمله دفع فقر و رفع بیماری ها و حفظ از گزند جانوران ایمنی از بلایا کسب عزت و بزرگی دارد

خواص شرف الشمس :

نگین یا انگشتر و آویز شرف شمس برای صد چندان شدن رزق و روزی و ایمنى در سفرها و حفاظت در تصادف ها و بیماری ها و خیر و نیکى و آرامش و حفاظت در مقابل بد گپیان و زبان بند و رفع چشم زخم , بخت گشای بسیار موثر و جلب محبت و احترام و مجذوب نمودن افراد و برآورده شدن حاجات و آرزوها و بخاطر مصرف عقیق زرد آن باعث پاک کردن و تصفیه دستگاه گوارش شده و بر روی هضم و جذب غذا و گردش خون در بدن و چاکرای ۳ و غدد پانکراس و لوزالمعده و جوارح مرتبط با این دو غدد تأثیر فوق العاده ای دارد

برخی می گویند دعای شرف الشمس روی انگشتر حضرت سلیمان (ع) همراه با عبارت لااله الالله الملک الحق المبین و یا الملک لله حک شده بوده ولیکن عظمت شرف شمس و آداب نوشتاری باطنی آن بالاتر از همه اینها است و حک کردن یا نوشتن آن کار هر کسی که واقف به علوم غریبه نیست نمی باشد ، در سال یکبار شرایط مهیا میشود تا موکلین خورشید به زمین بیایند و خورشید در بهترین موقعیت خود در کل کهکشانها قرار گیرد تا خورشید در آن زمان نسبت به سایر کواکب روی زمین قدرت بیشتری داشته باشد

شرف الشمس از منظر امامان :

نیرو های اسرار امیز و ماورا الطبیعه و پر رمز و رازی در جهان پیرامون ما وجود دارد که از بدو خلقت بشر برای حل مشکلات خود به راز آنها پی برده است و از آنها بهره برده است یکی از این نیروها انرژی فوق العاده نهفته در شرف الشمس است
ائمه معصومین (ع) نیز که از علم الهی بهرمند و از رموز عالم مطلع بودند از این سنگ استفاده میکردند و استفاده از آن را به دیگران توصیه می نمودند
امام صادق (ع) : انگشتر شرف الشمس به دست کنید که مبارک است و صاحب آن عاقبتش به خیر و نیکی باشد
پیامبر (ص) : هر کس انگشتر شرف الشمس در دست داشته باشد حاجتش براورده میشود
امام صادق (ع) : انگشتر شرف الشمس باعث ایمنی در سفر است
امام صادق (ع) : هر کس انگشتر شرف الشمس در دست داشته باشد پریشان نشود و عاقبت کارش خیر باشد
امام علی (ع) : دو رکعت نماز با انگشتر شرف الشمس بهتر است از هزار رکعت که با آن نباشد
امام موسی کاظم (ع) : انگشتر شرف الشمس در دست کنید که موجب آسانی است و در آن هیچ دشواری نباشد

ارزش سنگ عقیق مخصوصاً عقیقی که مزیّن به شرف شمس باشد را نمی توان در چند جمله بیان نمود
حضرت محمد (ص) فرمودند : یا على همانا عقیق اولین کوهى است که به ربوبیت خداى متعال و نبوت من و وصى بودن تو و امامت فرزندانت و اختصاص داشتن بهشت به پیروان تو و اختصاص آتش به دشمنان تو شهادت داده است

از شرف شمس همه بعنوان نمونه ای از خاتم سلیمانى نام برده اند و آن را به عوالم خمسه تفسیر کرده اند که در کتاب شمس معارف کبرى جلد اول مطالب بیشتری در خواص شرف شمس آورده شده و حضرت آیت الله حسن زاده آملی و شیخ بهایی در کتاب (سرّ المستتر) به مطالب بیشتری در این زمینه اشاره فرموده اند

برای سفارش دعای شرف الشمس میتوانید با شماره تلفن ۰۹۱۱۴۴۴۳۰۸۰ تماس حاصل نمایید , لازم به ذکر است تمامی حکاکی های ما با خط گود و در حضور خودتان و ساعت دقیق حکاکی میگردد عزیزانی که از دیگر شهر ها هستند میتوانند در هنگام سفارش تقاضا نمایند که دعا نویسی با استفاده از تماس تصویری در حضورر خودشان باشد

تهیه مقاله: بهرام شهریورنیا

شماره تماس ۰۹۱۱۴۴۴۳۰۸۰
مـرجع : سیلور ۹۵

شرف الشمس

دعایی که بر روی سنگ شرف الشمس باید خوانده شود تا نگین بیشترین تاثیرش را بگزارد

دعایی که بر روی سنگ شرف الشمس باید خوانده شود تا نگین بیشترین تاثیرش را بگزارد :

در روز یکم الی پانزدهم ماه قمری در شب جمعه ( غروب پنج شنبه ) باید سنگ شرف الشمس را داخل یک ظرف حاوی آب و نمک دریایی قرار بدهید و زیر نور مهتاب یک بار سوره شمس و بعد از ان یک بار این دعا توسط خود فرد خوانده شود و تا صبح در اب و نمک درایی بماند و صبح در زیر نور افتاب خشک شود
در این حالت بهترین تاثیر را خواهد گزاشت

بسم الله الرّحمن الرّحیم

اَللّهُم اِنّی اَسئَلُکَ بِالهاءِ مِنْ اِسمِکَ الْاَعظَم و بالثَلآثِ العِصّیِ و بالالَفِ المُقَّّوِم و بِالمِیمِ الطَمیس الاَبتَر و بالسِّلمِ و بالاَربَعَه الَتِی ه ‍ ِی کالکَفِ بِلا مُعصَم و بِالهاءِ المَشقُوقَه و بالواوِ المُعظَّم صوره اِسمکَ الشَّریفِ الاَعظَم اَن تُصَلِیَ علی سَیِّدِنا مُحمَّدِ وَ آلِهِ بعدد حروف ماجری بِالقلم و اَن تَقضِی حاجَتِی

التماس دعا
مرجع سیلور۹۵

X